Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Meranie kvality ovzdušia    
 

Vykonávané merania závisia od charakteru problému. Najčastejšie sú zamerané na:
- výskyt baktérií, plesní a patogénnych mikroorganizmov v ovzduší a na povrchoch;
- prašnosť;
- prchavé organické látky;
- CO, CO2 a ďalšie rozbory;
- prúdenie vzduchu, relatívnu vlhkosť a teplotu vzduchu.

Mikrobiálne škodliviny v ovzduší (baktérie, plesne, vírusy) sa vždy nachádzajú v interiéroch, kde sa zhromažďujú ľudia. Mikroorganizmy vo vzduchu neexistujú voľne, ale sú usadené na tuhých alebo kvapôčkových aerosoloch. Účinnými spôsobmi, ako ich odstrániť zo vzduchu je intenzívna výmena a filtrácia vzduchu a udržiavanie čistoty VZT zariadení.
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov sú stanovené limity pre výskyt mikrobiálnych škodlivín v ovzduší. Základný mikrobiologický rozbor zahŕňa meranie celkového počtu baktérií, plesní, patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov.

Meranie prašnosti je zamerané na pevné a tekuté častice veľmi jemne rozptýlené v ovzduší, ktoré môžu byť nosičmi ďalších toxických a mikrobiálnych škodlivín alebo elektrického náboja. Po naviazaní na pele sa stávajú ťažkými alergénmi. Nepriaznivo pôsobia na pokožku, spojivkový vak, sliznice, blokujú lymfatické cesty v pľúcach a pri dlhšej expozícii spôsobujú ich nešpecifické zápaly.

Prchavé organické látky sú veľkou skupinou látok, ktoré sa do interiéru dostávajú z exteriéru alebo v interiéri priamo vznikajú. Uvoľňujú sa zo stavebných materiálov, nábytku, a iných zariadení a tiež z používaných kozmetických a čistiacich prostriedkov, alebo vznikajú pri rôznych výrobných procesoch. V nižších koncentráciách pôsobia dráždivo, vyššie koncentrácie môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Oxid uhličitý je plyn bez farby a zápachu. Je dobrým indikátorom emisií organických výparov ľudí. Na základe jeho objemového množstva v priestoroch je možné určiť, či sú priestory dostatočne vetrané.

Formaldehyd je plyn, ktorý sa v prírode nachádza napríklad v dreve a ovocí. Pridáva sa do rôznych výrobkov, napríklad do lepidiel, farieb, textílií. Môže sa uvoľňovať z nového nábytku. Vysoké koncentrácie formaldehydu môžu spôsobiť alergické reakcie.

Ozón O3 sa na Zemi vyskytuje v dvoch podobách. Ozón v stratosfére (15 – 50 km nad povrchom Zeme) je pre život nepostrádateľný, pretože nás chráni pred škodlivým slnečným ultrafialovým žiarením. Prízemný ozón je naopak škodlivý, radí sa medzi toxické škodliviny. Jeho vysoká hladina môže spôsobovať bolesti hlavy a dýchacie ťažkosti a výrazne poškodzuje rastliny. Ozón do interiérov vstupuje z exteriérov alebo sa uvoľňuje z kancelárskych zariadení, ako sú kopírky, faxy, počítače a tlačiarne.
Prízemný ozón sa uvoľňuje pri reakcii uhľovodíka s oxidom dusičitým, čo sú emisie z dopravy a priemyslu, pri vystavení slnečnému svetlu. Preto sú obyčajne hladiny prízemného ozónu vyššie počas leta.

Tepelná pohoda je definovaná ako pocit spokojnosti s tepelným stavom prostredia. Tepelná pohoda je ovplyvňovaná teplotou, rýchlosťou prúdenia a relatívnou vlhkosťou vzduchu.

Tepelný stav vnútorného prostredia ovplyvňujú:
4 základné faktory:
1. teplota okolitého vzduchu,
2. účinná teplota okolitých plôch,
3. rýchlosť prúdenia vzduchu - ľudia sú citliví na pohyb vzduchu v interiéroch hlavne vtedy, ak má vzduch nižšiu teplotu ako je teplota v interiéri,
4. relatívna vlhkosť vzduchu – pri bežných teplotách v interiéroch (20°C až 26°C) nevznikajú problémy vo vzťahu k tepelnému komfortu, ak je relatívna vlhkosť medzi 30% a 70%. Pri väčšej relatívnej vlhkosti nastáva v miestnosti pocit dusna a je sťažené vyparovanie potu, čím sa sťažuje prirodzená termoregulácia ľudí. Vysoká relatívna vlhkosť podporuje rast húb a roztočov v prachu. Pri relatívnej vlhkosti menšej ako 30% dochádza k vysúšaniu a dráždeniu očí a slizníc a zvyšuje sa tvorba prachu.

2 faktory súvisiace s osobou a účelom miestnosti:
1. aktivita, činnosť ľudí,
2. oblečenie – jeho tepelný odpor.